Getin Noble Bank z niskim otwarciem. Wyniki powyżej oczekiwań, jednak znowu ze stratą

Getin Noble Bank z niskim otwarciem. Wyniki powyżej oczekiwań, jednak znowu ze stratą

Getin Noble Bank odnotował w drugim kwartale 2019 r. Skonsolidowaną stratę netto w wysokości 88,54 mln PLN związaną z akcjonariuszami jednostki dominującej wobec straty 114,63 mln PLN. Rok wcześniej bank powiedział.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 234,68 mln zł. Przeciw 297,54 mln zł. Rok wcześniej. Przychody z opłat i prowizji netto wyniosły 19,52 mln PLN. Przeciw 34,89 mln zł. Rok wcześniej.
„W drugim kwartale 2019 r. Getin Noble Bank był przede wszystkim okresem efektywnej redukcji kosztów finansowania i systematycznego wzrostu sprzedaży w głównych obszarach działalności. Koszt pozyskania depozytów powrócił do poziomów odnotowanych przed wydarzeniami mediów w listopadzie ubiegłego roku, a środki zgromadzone na rachunkach bieżących i oszczędnościowych osiągnęły najwyższy poziom w historii banku, przekraczając 42% całej bazy depozytowej ”- czytamy w raporcie z wyników.
Ponadto wzmocnienie linii przychodów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym doprowadziło do wzrostu przychodów z tytułu prowizji i odsetek, a także marży odsetkowej. Pod koniec kwartału skonsolidowany zysk netto banku wyniósł -88,5 mln zł., Co oznacza wzrost rentowności w ujęciu kwartalnym, podkreśla organizacja.
„W ostatnich miesiącach z sukcesem osiągnęliśmy nasz cel strategiczny – znaczące obniżenie kosztów przyciągania depozytów do poziomu sprzed listopada ubiegłego roku i powrót na ścieżkę dalszej optymalizacji w tym obszarze. Było to możliwe dzięki wydajnej pracy operacyjnej, dodatkowej ofercie i zaufaniu naszych klientów, których wzrost odnotowano we wszystkich kluczowych obszarach działalności – powiedział prezes Arthur Klimchak, cytowany w ogłoszeniu.
„Jestem optymistą co do wzrostu nowych wolumenów pożyczek – konsekwentnie optymalizowanego pod kątem ryzyka, rosnącego poziomu przejęcia ROR i powiązanych produktów: limitów kredytowych i kartowych, a także umacniania pozycji banku w segmencie deweloperów finansowania. Wszystko to pozwoliło nam zwiększyć dochód odsetkowy netto o ponad 7% i zwiększyć przychody prowizyjne o ponad 20% w drugim kwartale. W ten sposób bank zrobił kolejny krok w kierunku zwrotu rentowności – dodał prezes.
Poziom marży odsetkowej NIM wzrósł od marca do lipca br. od 1,65% do 1,97%. W drugim kwartale koszty operacyjne grupy (bez składek do BFG) wyniosły 208,4 mln zł i były również o 5,2% niższe w ujęciu kwartalnym.
Suma aktywów banku na koniec drugiego kwartału 2019 r. Wyniosła 54,06 mld zł wobec 49,9 mld zł na koniec 2018 r.
„Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesu i możliwości generowania przychodów dla swoich głównych przedsiębiorstw. W drugim kwartale 2019 r. Bank zwiększył wolumen kredytów detalicznych do 220 mln PLN miesięcznie. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym. Od początku roku wartość umów zawartych z deweloperami osiągnęła poziom około 0,9 mld PLN. Ponadto bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie samorządów i spółdzielni mieszkaniowych ”- powiedział również komunikat.
Skuteczne działania mające na celu obniżenie kosztów finansowania pozwoliły obniżyć koszty odsetkowe bazy depozytowej o 43 pb w zaledwie trzy miesiące. Bank osiągnął również cel strategiczny, którym było przywrócenie kosztów pozyskania depozytów do poziomu sprzed listopada 2018 r. Pod koniec czerwca środki zgromadzone na rachunkach bieżących i oszczędnościowych stanowiły ponad 42% całej bazy depozytowej, co jest najwyższym poziomem w historii Getin Noble Bank. Jednocześnie bank utrzymuje znacznie wyższy wskaźnik płynności LCR niż na koniec czerwca tego roku. wyniósł 190%, również przydzielone.
WI półroczu W 2019 r. Bank miał skonsolidowaną stratę netto w wysokości 246,28 mln zł z tytułu akcjonariuszy spółki dominującej w porównaniu do 156,6 mln zł. Rok wcześniej.
„Na wyniki finansowe Grupy w pierwszej połowie 2019 r. Duży wpływ miał kryzys płynności odnotowany w czwartym kwartale 2018 r .:
– wynik z tytułu odsetek wyniósł 453,8 mln zł. i był niższy w porównaniu do porównywalnego okresu 2018 r. o 140,6 mln zł. (tj. o 23,7%), podczas gdy poziom aktywów spadł o 2,9% w tym samym okresie. Spadek wyniku odsetkowego jest wynikiem wzrostu kosztów odsetkowych o 62,4 mln PLN (tj. o 11,2 %) przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 78,3 mln PLN (tj. o 6,8%),
– wynik prowizji wyniósł 35,5 mln zł i był niższy niż wynik osiągnięty w analogicznym okresie 2018 r. o 37,7 mln zł (tj. 51,5%),
– wynik dla instrumentów finansowych (w tym instrumentów wycenianych w wartości godziwej oraz z tytułu usunięcia z bilansu aktywów finansowych nie wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) wraz z wynikiem w walucie obcej wyniósł -2,1 mln złotych i został porównany z tym osiągnięto to w tym samym okresie A spadek w 2018 r. o 48,7 mln zł. (Tj. 104,6%) – głównym elementem spadku wyniku odnotowanego w 2019 r. Był dochód ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w wysokości 2018 r., Osiągnięty i ujęty w tej linii rachunku zysków i strat 30,2 mln. Zło
– koszt odpisania wartości aktywów finansowych przypisanych do wyniku finansowego w łącznej kwocie 213 mln złotych za pierwsze sześć miesięcy 2019 r. i był niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 144,6 mln zł (tj. o 40, 4%)
– koszty operacyjne grupy (bez opłat za BFG) wyniosły 428,4 mln zł. i wzrosła w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r. o 22,7 mln zł, tj. 5,6%; W związku z wdrożeniem Planu ciągłej rentowności zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego grupa jest obecnie zwolniona z podatku od niektórych instytucji finansowych,
– wydatki związane z opłaceniem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 92,5 mln PLN i obejmowały zarówno jednorazowe włączenie do kosztów rocznej składki na obowiązkowy fundusz restrukturyzacyjny w wysokości 68,4 mln PLN, jak i koszt wkładu do funduszu gwarancja depozytów za pierwsze półrocze 2019 r. w wysokości 24,1 mln zł W przypadku wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. Poziom ten jest wyższy o 9,9 mln zł. ”, Mówi raport.
Strata z jednostkowej straty netto w pierwszej połowie 2019 r. Wyniosła 235,4 mln zł. Przeciw 147,32 mln zł. Rok wcześniej.
W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. Grupa zwiększyła swoje zobowiązania wobec klientów o 9,2 mld zł. (Tj. O 24,7%) i zmniejszyło saldo kredytów i pożyczek dla klientów o 2,2 mld PLN. (Tj. -5,6%). %).
„W 2018 r. Miało miejsce nadzwyczajne zdarzenie płynności. Ze względu na intensywność spekulacji medialnych po publikacji w prasie 13 listopada 2018 r. Oraz niepewność klientów co do sytuacji finansowej banku, w listopadzie 2018 r. Bank odnotował znaczny odpływ depozytów, głównie w segmencie klientów detalicznych. Należy zauważyć, że wypływy, pomimo ich znacznej skali, nie zakłócały podstawowej działalności banku, a zamówienia klientów zostały zrealizowane na czas. Aby poprawić bieżącą sytuację z płynnością, bank złożył wniosek i otrzymał finansowanie z Narodowego Banku Polskiego w formie refinansowania w wysokości 4,8 mld PLN. W lutym 2019 r. Bank w pełni spłacił pożyczkę (zmniejszając zobowiązania banku w tym zakresie o 4,8 mld zł) – powiedział raport.
Jednocześnie, zgodnie ze strategią grupy dotyczącą optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie zakresu działalności kredytowej w zakresie kredytów hipotecznych, całkowite saldo kredytów hipotecznych w pierwszych 6 miesiącach 2019 r. Zmniejszyło się o 1 miliard złotych (tj. O 3,8%), był również zapewniony.
Sprzedaż kredytów w pierwszej połowie 2019 r. Wyniosła 3,7 mld zł. I był niższy niż sprzedaż w tym samym okresie ubiegłego roku (sprzedaż spadła o 15%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne i samochodowe (w tym faktoring) – jedynie 52,8% całkowitej sprzedaży kredytów. Sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw stanowiła 34% całkowitej sprzedaży banku na kredyt, a zakup długu leasingowego – 13,2% całkowitej sprzedaży banku na kredyt.
„W pierwszej połowie 2019 r. Operacje Getin Noble Bank miały na celu wdrożenie:
– założenia planu naprawy płynności (POP) – bank podjął szereg działań proceduralnych i proceduralnych mających na celu poprawę sytuacji płynnościowej banku, w tym przywrócenie wskaźników nadzorczych po obniżeniu ich poziomu poniżej wymaganego poziomu (w wyniku nagłej utraty płynności w listopadzie 2018)
– postanowienia Planu dotyczące ciągłej poprawy rentowności, który jest programem reorganizacji produkcji w rozumieniu art 142 Ustawa bankowa. W szczególności grupa skoncentrowała się na działaniach mających na celu poprawę wydajności biznesowej i rentowności banku w perspektywie długoterminowej – w tym kontynuację procesu rekonstrukcji przestrzeni bankowości detalicznej, optymalizację struktury bilansu i optymalizację kosztów finansowania ”- czytaj dalej.
Bank wskazał również w swoim raporcie, że jest w trakcie opracowywania strategii działania w celu wzmocnienia kapitału i osiągnięcia krajowych standardów regulacyjnych poprzez trwałe odzyskanie rentowności. Jednocześnie bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w celu pozyskania kapitału zewnętrznego.
„Bank stale prowadzi działania w zakresie zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z najlepszą praktyką rynkową. Pod koniec czerwca 2019 r. Koszt ryzyka wyniósł 1,2%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego. w porównaniu do 2018 r. Bank odnotował także wzrost zabezpieczenia pożyczek przeterminowanych o 57,9% na koniec drugiego kwartału. Pod koniec czerwca wskaźniki kapitałowe Banku przekraczały standardy europejskie określone w art. 92 CRR – skonsolidowany wskaźnik CAR wyniósł 10,8%, a CET1 8,8% ”- czytamy również w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Inwestuj z dźwignią na GPW w towary, waluty, indeksy oraz polskie i zagraniczne spółki. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo wydanym przez ING N.V. Zróżnicuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400 różnych certyfikatów. Dowiedz się więcej o certyfikatach z ING Academy.
Sytuacja na wykresie:
Firma zgłosiła raczej niskie otwarcie, ale stopniowo zaczyna kompensować straty. Sytuacja wygląda lepiej dla innej firmy ze stajni Leszka Czarneckiego. Ostatnia refleksja to efekt pojawienia się zysku w Idea Banku. Jednak bardziej znacząca niż wyniki jest kwestia ewentualnego wejścia nowego inwestora do Idea Bank. Pomogłoby to całej grupie i oczywiście doprowadziłoby do wzrostu kwotowań.

Zobacz także: Esotiq – przychody w sierpniu o 33%, a od stycznia wzrosły o 19%. Technika obejmuje wzrost

Zostaw komentarz, logując się przez Facebook, to Cię również zainteresuje – Comparic24.tv

Source link